ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDO GYM (KvK nummer: 58892591)

 1. Definities
  Lid/leden betekent deelnemer(s) welke zich middels een ondertekende overeenkomst voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging heeft verbonden als gebruiker van diensten Mido Gym.
 2. Deelname sportactiviteiten
  Voor deelname aan onze (sport)activiteiten, dienen alle leden, een account aan te maken (+ activeren) in ons digitale ledensysteem: https://midogym.sportbitapp.nl/cbm/account/inloggen/
  Of download app: ‘Sportbit manager’ voor android en iOS.
 3. Toepassing
  Leden accepteren bij ondertekening van het inschrijfformulier de algemene voorwaarden van Mido Gym zonder voorbehoud. Mido Gym behoudt zich het recht om tarieven, abonnementen, voorwaarden en lesmomenten te wijzigen. Tenminste één maand voor een wijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien er een wijziging plaatsvindt, dan heeft het Lid het recht om de overeenkomst binnen één maand na de bekendmaking te ontbinden. Het Lid is niet gerechtigd om de overeenkomst tussentijds te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW.
 4. Lidmaatschapskosten
  De contributie wordt iedere maand d.m.v. een automatische incasso geïncasseerd m.b.v. een machtigingsformulier Mido gym. Indien de automatische incasso niet uitvoerbaar is zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht (zie punt 5). Bij niet tijdige betaling is het lid in gebreke en zal hem/haar de toegang tot de club ontzegd worden. Zodra de totale achterstand betaald is zal , kan er weer gebruik worden gemaakt van de diensten van Mido Gym.
 5. Betalingsherinnering
  Bij het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarde betalingstermijn, ontvangt het lid na 2 weken een betalingsverzoek (1e herinnering) per mail. Wordt vervolgens niet betaald dan volgt na 2 weken een 2e betalingsherinnering per mail, waarin een uiterlijke termijn van betaling is opgenomen. Is binnen deze termijn niet betaald, dan wordt de vordering ter incasso gegeven en is het lid, zonder nadere ingebrekestelling in gebreke. Hij is over contributie de wettelijke rente (4%) verschuldigd over iedere maand dat de betaling achterwege blijft. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van het buitengerechtelijke kosten, welke op minimaal 15% van het betrokken bedrag worden gefixeerd.
 6. Etiquette/ Gedragscode
  Leden dienen zich te houden aan de etiquette van Mido Gym. Bij wangedrag of zich niet houden aan de etiquette en/of gedragscode, behoudt Mido Gym het recht betrokkene voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en indien nodig zonder restitutie van contributiegelden.
 7. Proefles
  Deelnemers krijgen toestemming deel te nemen bij vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een schriftelijk akkoord Aansprakelijkheids- vrijwaringsverklaring Mido Gym Mido Gym. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient ouder/verzorger deze documenten persoonlijk te ondertekenen.
 8. Vakantie/ feestdagen
  De vakanties/feestdagen van Mido Gym zijn verrekend in de maandelijkse abonnementskosten en wordt de contributie abonnementen doorbetaald.
 9. Beëindigen-Lidmaatschap
  Het opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden via het volgende mailadres: info@midogym.nl
  Let hierbij op de geldende opzegtermijn van één maand, ingaande vanaf de laatste dag van de maand waarin schriftelijk wordt opgezegd. Afmelding via post, facebook of andere Social Media wordt niet in behandeling genomen! (Dit om te voorkomen dat we iets over het hoofd zien).
 10. Tussentijdse-beëindiging
  Een tussentijdse beëindiging van het contract abonnement en/of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk m.u.v.: Sterfte van het lid; het krijgen van een ongeneeslijke ziekte zodat sporten niet meer mogelijk is; het krijgen van een zodanige handicap dat sporten niet meer mogelijk is.
 11. Tussentijdse bevriezing
  Het is alleen mogelijk om bij het maandabonnement te bevriezen (min. 1maand en voor max. 3maanden) ‘in onderling overleg’ wanneer lid een blessure heeft opgelopen tijdens de training van Mido Gym. Na 3mnd wordt het abonnement weer geactiveerd. Indien het lid vervolgens het abonnement toch wenst te beëindiging, is het geldende opzegtermijn nog van toepassing.
 12. Wijzigingen-persoonsgegevens
  Doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van het lid en dient te gebeuren in uw persoonlijke account van ons Sportbit Fitmaner ledenportaal
 13. Wedstrijdsporters
  Wedstrijdsporters mogen niet voor een andere vechtsportschool, deelnemen aan wedstrijden, tenzij dit mondeling is afgesproken. Wedstrijdvechters betalen jaarlijks een selectiebijdrage vanwege de extra; facilitering, trainingsmomenten en persoonlijke begeleiding.