ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDO GYM
(KvK nummer: 58892591)

 1. Definities
  Lid/leden betekent deelnemer(s) welke zich middels een ondertekende overeenkomst voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging heeft verbonden als gebruiker van diensten Mido Gym.
 1. Toepassing
  Deelnemers accepteren bij ondertekening van het inschrijfformulier de algemene voorwaarden van Mido Gym zonder voorbehoud. Mido Gym behoudt zich het recht om tarieven van abonnementen, voorwaarden en lesmomenten (lestijden en –dagen) te wijzigen (indexeren). Tenminste één maand voor een wijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien er een wijziging plaatsvindt, dan heeft het Lid het recht om de overeenkomst binnen één maand na de bekendmaking te ontbinden. Het Lid is niet gerechtigd om de overeenkomst tussentijds te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW.
 1. Proefles
  Deelnemers krijgen toestemming deel te nemen bij vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een schriftelijk akkoord aansprakelijkheids- vrijwaringsverklaring Mido Gym. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient ouder/verzorger deze documenten persoonlijk te ondertekenen.
 1. Lidmaatschapskosten
  De contributie wordt iedere maand d.m.v. een automatische incasso geïncasseerd m.b.v. een machtigingsformulier Mido gym. Indien de automatische incasso niet uitvoerbaar is zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht (zie punt 5). Bij niet tijdige betaling is het lid in gebreke en zal hem/haar de toegang tot de club ontzegd worden. Zodra de totale achterstand betaald is zal , kan er weer gebruik worden gemaakt van de diensten van Mido Gym.
 1. Betalingsherinnering
  Bij het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarde betalingstermijn, ontvangt het lid na 3 weken een betalingsverzoek (1e herinnering extra kosten 1,00) per mail. Wordt vervolgens nog niet betaald dan volgt na 2 weken een 2e betalingsherinnering (extra kosten 2,00 ) per mail, waarin een uiterlijke termijn van betaling is opgenomen. Is binnen deze termijn niet betaald dan wordt de vordering ter incasso gegeven en is het lid, zonder nadere ingebrekestelling in gebreke. Hij is over contributie de wettelijke rente (4%) verschuldigd over iedere maand dat de betaling achterwege blijft. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van het buitengerechtelijke kosten, welke op minimaal 15% van het betrokken bedrag worden gefixeerd.
 1. Dojo-Etiquette
  Leden dienen zich te houden aan de Dojo-etiquette van Mido Gym. Bij wangedrag of zich niet houden aan de dojo-etiquette, behoudt Mido Gym het recht betrokkene voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en indien nodig zonder restitutie van contributiegelden.
 1. Vakanties
  De vakanties/feestdagen van Mido Gym zijn verrekend in de maandelijkse abonnementskosten en wordt de contributie doorbetaald. Bij misbruik (beëindigen en opnieuw inschrijven binnen 2 maanden) voor persoonlijke doeleinden, zal er opnieuw inschrijfkosten worden berekend en vervalt de inschrijfmogelijkheid van een maandabonnement en dient een jaarabonnement te worden afgesloten.
 1. Wedstrijdvechters
  Wedstrijdvechters mogen niet voor een andere vechtsportschool, deelnemen aan wedstrijden, tenzij dit mondeling is afgesproken. Wedstrijdvechters betalen jaarlijks een selectiebijdrage vanwege de extra; facilitering, trainingsmomenten en persoonlijke begeleiding.
 1. Beëindigen-Lidmaatschap
  Het opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden via het volgende mailadres: info@midogym.nl
  Let hierbij op de geldende opzegtermijn van één maand, ingaande vanaf de laatste dag van de maand waarin schriftelijk wordt opgezegd. Afmelding via post, facebook of andere Social Media wordt niet in behandeling genomen! (Dit om te voorkomen dat we iets over het hoofd zien).
 1. Tussentijdse-beëindiging
  Een tussentijdse beëindiging van het contract abonnement en/of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk m.u.v.: Sterfte van het lid; het krijgen van een ongeneeslijke ziekte zodat sporten niet meer mogelijk is; het krijgen van een zodanige handicap dat sporten niet meer mogelijk is.
 1. Tussentijdse bevriezing
  Het is alleen mogelijk om bij het maandabonnement te bevriezen (min. 1maand en max. 3maanden) ‘in onderling overleg’ wanneer lid een blessure heeft opgelopen tijdens de training van Mido Gym. Na 3 maanden wordt het abonnement weer geactiveerd. Indien het lid vervolgens het abonnement toch wenst te beëindiging, is het geldende opzegtermijn nog van toepassing.
 1. Wijzigingen-persoonsgegevens
  Doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van het lid en z.s.m. worden doorgegeven aan Mido Gym: info@midogym.nl.